Nieuwe organisatiestructuur

40+er

Onze gemeente is een gezonde 40+er met ruim 250 gemeenteleden en véél kinderen. In 1975 startte een kerngroep, waaruit later een huisgemeente ontstond (Lees hier over de groei van onze gemeente). In die tussentijd is onze kerkgemeente dus sterk van gedaante veranderd.

Als antwoord op de groei van de gemeente in de voorbije 10 jaar, is er door een team nagedacht over een nieuwe organisatiestructuur voor onze gemeente. Bij het uitwerken van deze structuur werden twee doelen voor ogen gehouden:

  1. Iederéén heeft zijn/plek in de gemeente en kan bijdragen in het gemeenteleven.
  2. ‘Goed leiding geven’ mogelijk maken

(Lees hier het volledig denkkader)

 

Ieder deel, elke deel

EFEEZ 4:16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Er gebeurt enorm veel in onze gemeente: mensen die zorg dragen voor zieken, mensen die de gebouwen onderhouden, kringleiders die werken aan geestelijke opbouw, … héél erg veel. Maar voor sommigen is het niet duidelijk hoe zij kunnen bijdragen in een gemeente waar al zoveel gaande is.

Daarom heeft het team orde aangebracht (op papier :-)) in deze grote groep bezigheden. Deze schikking zal op een gepast tijdstip uitgelegd en voorgesteld worden. Zo kan een nieuw (of bestaand) gemeentelid zien op welke manier ons gemeenteleven vorm krijgt. Bovendien kan hij/zij ontdekken welke bijdrage past bij zijn/haar talenten en mogelijkheden.

In de afbeelding hierboven is dit uitgebeeld in 7 grote ’takken’ waarin de vele bijdrages zijn ondergebracht. Daarnaast zijn er nog 3 groepen van activiteiten die noodzakelijk zijn voor een goede ondersteuning van het gemeenteleven.

Hoed de kudde

1 PETRUS 5:1-3 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, (…): Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; (…) als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.

Een kerkgemeente is bovenal een gemeenschap van mensen. De gemeenteleiding (oudsten) wordt opgedragen om voor deze gemeenschap (kudde) zorg te dragen, en een voorbeeld voor hen te zijn. Deze zorg geldt voor de gemeente als geheel (onder andere door onderwijs en gebed), maar ook op het heel persoonlijke vlak (onder andere door gebed en pastoraat).

In de toekomst willen de oudsten zich méér richten op taken, omdat ze tenslotte hiervoor zijn aangesteld. Daarom is het goed dat  vele andere taken worden gedelegeerd aan diakenen, als directe ondersteuners van de oudsten in hun verantwoordelijkheid.

In de nieuwe structuur zoals voorgesteld in de afbeelding, zullen (bijna) alle takken onder de gedelegeerde verantwoordelijkheid van diakenen komen. Daarnaast willen we de vele teams/werkgroepen die er zijn in de gemeente versterken in hun verantwoordelijkheden, zodat ieder zijn schouder onder de gemeente kan zetten.

Bidden & Vasten

EFEEZ 4:16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden

We nemen een tijd van bidden & vasten omdat we in dit hele veranderingsproces Gods zegen en leiding willen, en niets minder. Hij heeft ons creativiteit en kwaliteit gegeven om zelf aan de slag te gaan met zijn gemeente, maar alleen onze verbondenheid met Hem kunnen we zijn lichaam zijn.

Door middel van de tweewekelijkse vastendinsdag + de bidstonde, willen we als gemeente langdurig Gods aangezicht zoeken.