Identiteit LHH

Visie en Identiteit van de Levende Hoop Herentals

Inhoud


ONZE VISIE

In het Nieuwe Testament wordt duidelijk uiteengezet welke belangrijke positie de gemeente van Jezus Christus in Gods plan inneemt.  Als leiding van de evangelische gemeente van Herentals willen we dan ook streven om dit nieuwtestamentische model vorm te geven.

We beseffen dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan.  Daarom is het belangrijk dat we een aantal dingen duidelijk formuleren, opdat iedereen die deel uitmaakt van de gemeente weet welke koers we willen varen.

 • We willen Bijbelgetrouw zijn. Zie ook onder art. 3 doelstellingen nr. 1.  Gods woord is maatstaf en richtlijn voor ons handelen.  Wat we geloven wordt beknopt in de geloofsbelijdenis weergegeven.  Onze activiteiten als gemeente moeten geïnspireerd zijn vanuit Gods woord.
 • We willen geloofwaardig zijn. We willen leven in overeenstemming met wat we belijden.  Dat is een hoge norm, die slechts met behulp van de Heilige Geest en door een leven van gebed zichtbaar kan worden.  Onze verantwoordelijkheid is te wandelen waardig onze roeping.  We willen elkaar daarbij helpen en in corrigeren.
 • We willen dienstbaar zijn. In de eerste plaats naar God en elkaar.  In de samenkomsten willen we God eren en elkaar opbouwen.  Maar ook naar de samenleving, waar we deel van uitmaken, willen we dienstbaar zijn.  Oog hebben voor de nood om ons heen.  De grootste nood is dat mensen Jezus Christus niet kennen.  Daarom bewijzen we hen een dienst door Hem bekend te maken.  Ook op materieel vlak willen we waar mogelijk, nood lenigen om zo Gods liefde voor de mensheid zichtbaar te maken.
 • We willen dat alle gemeenteleden bij het gemeenteleven betrokken zijn. Dat is nodig voor de persoonlijke groei en de onderlinge opbouw.  Daarom wordt iedereen aangemoedigd zich bij één van de verschillende gemeentekringen aan te sluiten om pastorale zorg te ontvangen.  Ook verwachten we dat elk gemeentelid zijn of haar geestelijke gaven zal inzetten in een taak om de gemeentewerking te bevorderen.

Onze Identiteit

Artikel 1 : Geloofsbelijdenis

Voor Gods aangezicht belijden wij het geloof van de apostelen, zoals het ons geleerd wordt in de Heilige Schrift.

1

Wij geloven in één God, de Schepper, Onderhouder en Voleinder van hemel en aarde.  Hij is Geest, één in wezen, van eeuwigheid bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.  Hij is eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid.

Deut. 6:4; Gen. 1:1; Hebr. 1:3; Matth. 13:40; Joh. 4:24; Jes. 44:6; Matth. 3:16, 17; 28:19; 1Cor. 12:4-6; 2Cor. 13:13; Joh. 5:23, 10:28-29, 14:6-7, 17, 23; Ps. 93:2, 102:27, 27, 139:1-3,7-12; Gen. 17:1; Ex. 34:6; 1Joh. 4:8; Ps. 40:12, 36:6; Rom. 11:33; Ps. 71:19; Jes. 6:3

2

Wij geloven in Jezus Christus, onze Heer, de eniggeboren Zoon van God, die, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, waarachtig God en waarachtig mens is.  Wij geloven dat Hij om ons met God te verzoenen gekruisigd en gestorven is, dat Hij lichamelijk is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader.  Wij geloven dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid om Zich met Zijn gemeente te verenigen, om Zijn vrederijk op te richten en bij de voleinding de weerspannige te oordelen.

Joh. 1:14,18; Matth. 1:20; Luc. 1:35, Joh. 1:1; Hebr. 1:3; Rom. 8:3; Hebr. 2:14; Joh. 1:14; 1Tim. 2:5; 2Cor. 5:19,21; 1Cor. 15:4; Luc. 24:39; Joh. 20:27; Hand. 1:9; Efez. 1:19; Hebr. 1:13; Matth. 24:30; 1Thess. 4:14-16; Openb. 20:4, 5, 20:11-15

3

Wij geloven in de Heilige Geest, die leven maakt door Zijn werk van wedergeboorte en heiliging.  Iedere wedergeboren gelovige is gedoopt met de Heilige Geest en daardoor opgenomen in het lichaam van Christus, de gemeente.  Hij wil iedere gelovige vervullen, in waarheid leiden, kracht verlenen en vrucht doen dragen tot eer van God.

Joh. 14:16, 17, 26, 3:3-6; Rom. 8:5-6; Efez. 1:13; 1Cor. 12:13; Efez. 5:18; Joh. 16:13; Gal. 5:22

4

Wij geloven dat de gehele Bijbel (de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament) het woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom een onfeilbare openbaring, de bron van en enige norm voor geloof en leven.

Joh. 17:17; 2Tim. 3:1 6; 2Pet. 1:21; Openb. 22:18-19

5

Wij geloven dat de mens, naar het beeld van God geschapen, door eigen schuld uit zijn zondeloze staat gevallen is, en dat daardoor allen gezondigd hebben en verloren zijn, niet in staat zichzelf te redden.  Wij geloven dat de Bijbel een eeuwige straf leert voor hen die zich tijdens hun leven niet bekeren.

Gen. 1:26-28; Gen. 3; Rom. 5:12, 19, 3:9-20, 23; Efez. 2:1; Gal. 2:16; Rom. 7:14-23; Matth. 13:42, 25:41, 46; Luc. 13:28, 16:23-26; 2Thess. 1:9; Hebr. 10:27; Openb. 20:15, 21:8

6

Wij geloven dat de mens alleen door genade gered wordt, niet door verdiensten, door het geloof in Christus, niet uit werken, op grond van het plaatsvervangend sterven van Christus alleen.

Rom. 1:16, 17, 3:22-24, 28, 4:5, 16, 5:1; Gal. 2:16, 21, 3:10-14; Ef. 2:4-10; Fil. 3:9; Col. 1:20; 2Cor. 5:21; 1Joh. 1:7

7

Wij geloven dat Satan, een gevallen engel en de tegenstander van God, de veroorzaker van de val is, die nog altijd tracht de mens te verderven door hem met zijn leugens tot zonde te verleiden.  Zijn bestemming is het oordeel en de eeuwige straf.

Ez. 28:12-19; Jes. 14:12-17; Gen. 3:1-5, 14; Job 1:6-12; Matth. 4:1; Joh. 8:44; 2Cor. 11:14; Openb. 20:1, 10

8

Wij geloven dat alle doden lichamelijk zullen opstaan, de gelovigen om het eeuwige leven binnen te gaan, de ongelovigen om veroordeeld te worden tot de eeuwige straf.

Joh. 5:29, 11:24-26; Rom. 8:11; 1Cor. 15:23; 1Thess. 4:14-16; Openb. 20:4; 12-14

9

Wij geloven dat Jezus Christus de tekenen van doop en avondmaal heeft ingesteld: de doop als getuigenis van de vereniging van de gelovige met Christus in Zijn dood en opstanding, het avondmaal als gedachtenis, als teken voor de gemeente van het nieuwe verbond, als verkondiging van Jezus’ dood aan het kruis, in de verwachting van Zijn wederkomst.

Matth. 28:19; Hand. 2:38, 41; Rom. 6:3-4; Gal. 3:27; Matth. 26:26-28; Marc. 14:22-24; Luc. 22:19,20; 1Cor. 11:23-29

10

Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus gevormd wordt door hen die Hij uit de wereld riep, die Zijn naam gelovig belijden, die door Zijn bloed gereinigd en door Zijn Geest wedergeboren zijn.  Allen die tot de gemeente behoren zijn geroepen om een heilig leven te leiden, vervuld te zijn met de Heilige Geest, zich te onthouden van alles wat God onteert en zich te wijden aan alles wat God verheerlijkt.  De gemeente heeft de opdracht het evangelie wereldwijd te verkondigen.

Hand. 2:38-42; 1Cor. 12:13, 27; Efez. 1:13-14; 1 Petr. 2:9-10; 2Cor. 6:14; 7:1; Efez. 5:15-21; Col. 1:9-11; 1Thess. 4:3, 5:23; Titus 3:8; 1Petr. 1:13-16; Matth. 28:19


Artikel 2 : Theologisch accent

Wij zijn ons er van bewust dat er onder Bijbelgetrouwe christenen allerlei verschillen in inzicht bestaan over minder fundamentele geloofszaken.

De volgende overtuigingen en theologische standpunten geven het karakter en de kleur van onze plaatselijke gemeente weer, zonder ‘het laatste woord’ te willen hebben of andere stellingen als waardeloos en verwerpelijk te bestempelen.  Deze stellingen zijn vooral van belang, wat betreft het harmonieuze en praktisch functioneren van de gemeente (b.v. inzake nazorg en onderricht van jonge gelovigen, afspraken bij het ontvangen van christenen die in andere gemeenten hun onderwijs hebben gehad, ordelijke samenkomsten, enz.)  Als iemand afwijkende opvattingen hierover heeft, dan willen we als oudsten graag daarover van gedachten met u wisselen.

1 De tekenen van doop en avondmaal

 1. De waterdoop is een afbeelding van het afwassen van zonde en de begrafenis en opstanding van de gelovige met Christus. De doop vindt plaats door onderdompeling na bekering en belijdenis van het geloof.
 2. Het avondmaal is het herdenken en verkondigen van de dood van Jezus Christus. We vieren dit regelmatig in de gemeente, totdat Hij wederkomt.  Aan het avondmaal kunnen alleen diegenen deelnemen die belijden wedergeboren christen te zijn, en waarbij dit ook uit hun woorden en levensstijl blijkt.
 3. Er zijn geen andere tekenen aan de gemeente gegeven dan deze twee: doop en avondmaal. Het opdragen van kinderen door in het midden van de gemeente voor hen en hun ouders te bidden, is een aan te bevelen gebruik, maar is geen teken zoals doop en avondmaal.

2 De doop in de Heilige Geest en de geestesgaven

 1. De doop in de Heilige Geest is volgens 1 Kor. 12:13 gelijk aan het ontvangen van de Heilige Geest. Het is de eerste gave die iedereen ontvangt die gehoor geeft aan het evangelie en tot geloof komt (Ef. 1:13-15).  De voorwaarde is geloof in Jezus Christus.
 2. De vervulling met de Heilige Geest is de opdracht aan elke gelovige in Ef. 5:18. Hier komt meer het aspect van medewerking aan de orde.  In welke mate krijgt de Heilige Geest ruimte en plaats om orde op zaken te stellen in ons persoonlijke leven?  Dit moet een levenshouding zijn en de voorwaarde is overgave.
 3. Geestesgaven worden door God toebedeeld (1Kor. 12:11-12, 18). Ze moeten door de christen ontwikkeld en gebruikt worden voor de opbouw van het lichaam van Christus.  Iedere gelovige moet er naar streven God te dienen met de gaven die hij/zij ontvangen heeft. De mogelijkheid tot het uitoefenen van gaven zoals tongentaal, profetie en genezing is aanwezig, maar dit moet steeds uitdrukkelijk volgens de bijbelse richtlijnen gebeuren (1Kor. 12, 13 en 14)
  • Tongentaal wordt slechts toegestaan indien er ook vertolking is. Het spreken in tongen is niet noodzakelijk het bewijs van de doop noch van de vervulling met de Heilige Geest.
  • Profetieën zijn gezaghebbende woorden van God. De echtheid ervan moet getoetst worden door de leiding van de gemeente aan de hand van de Bijbel.
  • Genezing vragen aan God behoort tot de vele voorrechten die een kind van God heeft. Bidden voor zieken en hen zalven is een opdracht voor de oudsten in de gemeente (Jac. 5:14).  De beslissing of een zieke wel of niet geneest moeten wij aan God overlaten.  De komst van onze Heer en Heiland was er in de eerste plaats op gericht om geestelijk herstel te brengen.  Lichamelijke ziekte en dood zullen blijven bestaan tot de wederkomst van Christus.

3 De plaats van de vrouw in de gemeente

Evenals de mannen hebben de vrouwen geestesgaven ontvangen die zij behoren uit te oefenen tot opbouw van de gemeente.  Taken die gezaghebbend onderwijs opeisen (b.v. prediking) en de taak van oudste (zie 1Tim. 3:2 en Tit. 1:5b-6) is enkel voor mannen weggelegd.  Verder kunnen vrouwen alle taken vervullen.

4 Eeuwig behoud en volharding

Door het geloof zijn wij behouden op grond van het verlossingswerk van Christus (Ef. 2:8,9).  Om behouden te blijven roept de Schrift ons echter op om te volharden tot het einde.

5 Het bestuur van de gemeente

De plaatselijke gemeente wordt bestuurd door een oudstenraad.  Zij houden rekening met de adviezen van de gelovigen, maar uiteindelijk is het deze raad die de eindverantwoordelijkheid draagt.

6 Echtscheiding en hertrouwen

God wil geen echtscheiding.  Maar de Schrift geeft 2 uitzonderingen waarop echtscheiding toegelaten is (zie Matt. 19:9 en 1Cor. 7:15).  We geloven dat hertrouwen in deze gevallen is toegestaan.


Artikel 3 : Doelstellingen

Omdat de Bijbel over de gemeente spreekt als het lichaam van Christus dat functioneert door de inzet en betrokkenheid van haar leden, hanteren we als Evangelische Gemeente van Herentals de volgende doelstellingen.

 1. Gehoorzaamheid aan Gods Woord als maatstaf en richtlijn voor ons handelen. Voor een christen geldt dit woord als zijn hoogste autoriteit.  (1Joh. 2:3,4)
 2. Getuigen van Jezus Christus als Redder van de wereld. God heeft de gemeente de opdracht gegeven om de redding in Christus aan iedereen bekend te maken.  Elk lid kan hierin bijdragen door in zijn omgeving van zijn geloof te getuigen.  (Mat. 28:19; Hand. 1:8)
 3. Gemeenschap rondom de Bijbel. Gods woord is noodzakelijk voor elke christen.  Daarom is regelmatige deelname aan de samenkomst op zondag, maar ook aan een gemeentekring tijdens de week, belangrijk om te worden toegerust tot de dienst aan God.  (Hebr. 10:2-5)
 4. Geestelijke gaven inzetten onder leiding van de Heilige Geest is nodig voor het Bijbels functioneren van de gemeente. De verschillende taken in de gemeente kunnen alleen dan goed en tot Gods eer worden gedaan, wanneer ieder gemeentelid hiervoor zijn/haar geestelijke gaven gebruikt.  (Rom. 12;6-8; 1Petr. 4:10)
 5. Geven voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Elk lid is verantwoordelijk naar vermogen financieel bij te dragen aan de werking en de doelstellingen van de gemeente.  (Luc. 6:38; 2Cor. 9:6-8)

We verwachten dat ieder gemeentelid deze doelstellingen zal naleven om op deze wijze in woord en daad, getuige van de liefde van God te zijn.


Artikel 4 : Het bestuur van de gemeente

De oudsten

De gemeente wordt geleid door meerdere oudsten.  Dat zijn personen die bekwaam zijn om onderricht en pastorale zorg te geven.  Zij zijn verantwoordelijk voor het leiden, voeden en beschermen van de gemeente.  In 1Tim.3 en Tit.1 worden de Bijbelse normen voor oudsten genoemd.  Overeenkomstig het Bijbelse patroon voor leiderschap, worden gemeenteleden opgeroepen hun leiders liefdevol te ondersteunen en zich aan hun leiding te onderwerpen (1Petr. 5:5; Hebr. 13:17).

Concrete stappen voor de aanstelling van oudsten :

 1. de leiding kijkt uit naar geschikte kandidaten;
 2. de mogelijke kandidaten worden benaderd in een persoonlijk gesprek;
 3. de voorlopige lijst wordt voorgelegd aan de gemeente die hun eventuele bezwaren kunnen kenbaar maken;
 4. de uiteindelijke aanstelling en inzegening, onder gebed en handoplegging vindt plaats op een welbepaalde dag in een gemeentelijke samenkomst;
 5. de aanstelling gebeurt voor een periode van 3 jaar waarna het mandaat telkens voor een gelijke periode kan verlengd worden;
 6. vroegtijdig ontslag is mogelijk wanneer de betrokkene meent zijn taak niet meer naar behoren te kunnen uitvoeren.

De diakenen

De geestelijke kwaliteiten van diakenen zijn eveneens weergegeven in 1Tim. 3:8-13.  In Handelingen 6 worden diakenen aangesteld als dienaren omdat de verantwoordelijken van de gemeente niet alles zelf konden doen.  De taak van de diakenen is dus een gedelegeerde taak.  Hun werkterrein ligt op sociaal, materieel en organisatorisch vlak.

Diverse verantwoordelijkheden en taken

Er zijn een aantal activiteiten en werkgroepen, zoals verzorging eredienst, gemeenschaps- en evangelisatiewerkgroep, kinder- en jeugdwerking, onderwijs, pastorale werkgroep, technische ondersteuning en v.z.w. en zendingsactiviteiten.  Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de oudsten en de diakenen.


Artikel 5 : Collectes

Van de gemeenteleden wordt verwacht dat zij naar vermogen financieel bijdragen in de werking van de gemeente.  Hiervoor zijn er drie verschillende mogelijkheden.

 1. Iedereen kan zijn bijdrage wekelijks in het blok aan de boekenwinkel deponeren.
 2. Eén keer in de maand wordt er een collecte gehouden tijdens de zondagmorgendienst.
 3. Ten allen tijde kan je je bijdrage storten op het rekeningnummer vermeld in de gemeentecourant.

We geloven dat het ieders eerste verantwoordelijkheid is om bij te dragen in de maandelijkse kosten van de plaatselijke gemeente waardoor onrechtstreeks het evangelie wordt verspreid.  Ten tweede willen we stimuleren tot het geven voor de zending wereldwijd tijdens zendingszondagen (financieel) en via de betrokkenheid van de kring (tijd en aandacht) bij de zending.


Artikel 6 : De relatie en samenwerking met andere christenen, gemeenten en organisaties

Wij voelen ons verwant met elke waarachtige gelovige in Christus van ongeacht welke kerk of groep.  Samenwerking met andere gemeenten en/of organisaties is mogelijk als:

 1. Deze gemeente of organisatie kan instemmen met de geloofsbelijdenis
 2. Er goede afspraken zijn :
  • betreffende de houding tegenover theologische geschilpunten
  • betreffende doel en omvang van bepaalde projecten

Artikel 7 : Lidmaatschap

Wie kan bij de Evangelische Gemeente Herentals behoren?

1 Lid zijn van de Levende Hoop

Lid worden van de Levende Hoop kan voor al wie:

 1. kunnen getuigen van persoonlijke wedergeboorte;
 2. hun geloof hebben beleden door de waterdoop;
 3. zich akkoord verklaren met de geloofsbelijdenis;
 4. het theologisch accent van de gemeente respecteren;
 5. en de doelstellingen van de gemeente onderschrijven.

2 Praktische stappen tot aansluiting

Wanneer men aan bovenstaande vereisten voldoet en bovenstaande punten onderschrijft kan men een aanvraag tot lidmaatschap indienen bij de oudsten.  Dit zal dan na goedkeuring aan de gemeente worden meegedeeld.

3 Voorrechten van gemeenteleden

Alleen gemeenteleden hebben inspraak in gemeentevergaderingen en gemeentelijke aangelegenheden.

4 Verlies van lidmaatschap

 1. op verzoek van het lid zelf;
 2. in geval van aansluiting bij een andere gemeente;
 3. wanneer zonder opgave van reden langer dan 6 maanden geen gemeentesamenkomsten bezocht werden
 4. wanneer de levensstijl schade toebrengt aan de naam van Christus en de gemeente. Zaken waarvoor betrokkene herhaaldelijk gewaarschuwd is in overeenstemming met Mat. 18:15-20.

Het verlies van lidmaatschap wordt aan de gemeente bekendgemaakt.